PODSTAWOWE DOKUMENTY SZKOŁY

1. Statut:

  • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej (pobierz)
  • Szkoły Podstawowej nr 14 w Wiśle Wielkiej (pobierz)
  • Przedszkola Publicznego nr 15 w Wiśle Wielkiej (pobierz)

2. Arkusz organizacyjny szkoły.

3. Plan lekcji (pobierz)

4. Program Wychowawczo-Profilaktyczny (pobierz)

5. Plan pracy ZSP (*.pdf)

6. Program adaptacyjny ucznia kl. I "Jestem uczniem" (pobierz)

7. Szkolny zestaw programów nauczania.

8. Szkolny zestaw podręczników

9. Plan nadzoru pedagogicznego.

10. Protokolarz Rady Pedagogicznej.

11. Dzienniki lekcyjne.

12. Dzienniki zajęć pozalekcyjnych.

13. Wyniki klasyfikacji i promocji.

14. Arkusze ocen.

15. Księga ewidencji dzieci.

16. Księga uczniów.

17. Akta osobowe kadry pedagogicznej.

18. Regulamin korzystania z Dziennika Elektronicznego (pobierz)

19. Regulamin świetlicy szkolnej (pobierz)

20. Regulamin rekrutacji do świetlicy szkolnej SP 14 w Wiśle Wielkiej (pobierz)

Realizujemy:

 

 

Free website templates Joomlashine.com